Nulla regula sine exceptione

Адвокатско дружество "Димитров и Пелов"

Конфиденциалност

При подписване на договор за която и да е от предлаганите от нас услуги, ние гарантираме от датата на подписването му с всички произтичащи от това договорни последици, че:

Нашата мисия

Отношенията ни с клиентите са строго поверителни и се задължаваме да не ги правим достояние на трети лица без писменото съгласие за това от клиента. „Поверителна информация“ означава всяка информация, разкрита пред или получена от нас, която се отнася до минала, настояща или бъдеща дейност на клиента, а именно – търговски тайни, ноу-хау, продукти и услуги, финансови и оперативни резултати.

Поверителна информация

Ние, както и нашите служители, се задължаваме да не правим изявления, да не даваме интервюта, да не изказваме становища, мнения, да не пишем писма, статии, или по какъвто и да е друг начин да не правим публични въпросите, свързани с изпълнението на договорните ни задължения, включително под формата на реклама, без предварителното писмено разрешение на клиента.

За нас

Отличителните характеристики на екипа са гаранция за качество и сигурност в изпълнението на предоставените услуги.

Независимост

Екипът ни е независим от оперативните звена на клиента и предлага точни и обективни съвети в защита на най-добрия негов интерес. Ние предоставяме професионалното си мнение напълно обективно, безпристраст-но и професионално – без да се влияем от каквито и да е бизнес интереси на трети лица.

Квалификация

Национално покритие. Опит в работа и организацията на над 1700 изпълнителни и 520 искови действащи дела на година. Оказвани правни и консултантски услуги на банкови, небанкови финансови и застрахователни институции. Работа в екип между анализатори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители.

Квалификация

Национално покритие. Опит в работа и организацията на над 1700 изпълнителни и 520 искови действащи дела. Оказвани правни и консултантски услуги на банкови, небанкови финансови и застрахователни институции. Работа в екип между анализатори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители.

Методологии

Инвестираме в развитието на нашите методологии, придържайки се и развивайки съществуващите най-добри доказани практики. Всекидневно използваме в нашата работа собствени инструменти и разработени от нас методики. Развитието на кадрите в дългосрочен аспект е един от основните ни приоритети.

Международен обхват

Използването на придобития в раз- лични контексти опит е неизменна част от нашатa култура и стра- тегия за дългосрочно развитие. В работата си използваме опита на чуждестранните ни партньори в разилични сфери на правото и икономиката.

Международен обхват

Използването на придобития в раз- лични контексти опит е неизменна част от нашатa култура и стра- тегия за дългосрочно развитие. В работата си използваме опита на чуждестранните ни партньори в разилични сфери на правото и икономиката.

Екип

Предоставяли сме правни консултации както на международни корпорации, така и на влиятелно европейско правителство, защитавайки неговия правен интерес по отношение на правото на собственост, приватизационни сделки и други облигационни права, свързани с банкиране на бизнес транзакции.

адв. Явор Димитров

управляващ съдружник

Адвокат Димитров завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“, специализирал е за висши юридически кадри в банковата сфера в Швейцария. Съветвал е международни корпорации и някои влиятелни европейски правителства за техния правен интерес относно собствеността им върху недвижими имоти, големи приватизационни сделки. По-късно в своята кариера той работи над успешно завършване на няколко значими основополагащи и обществено важни правни дела. Специализирал е в банковия сектор, с подходи и решения, които установяват най-добри практики в съвременната банкова правна система.

адв. Димитър Пелов

управляващ съдружник

Адвокат Пелов завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“, притежава дългогодишен опит в сферата на процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела, проучване, оценка и анализ на юридически документи с особена важност и особена сложност. Участвал е като процесуален представител по значителен брой дела с голям материален интерес.

 • Петя Димитрова Петрова
 • Катина Драгомирова Христова
 • Тихомир Василев Стойчев
 • Инна Светославова Баева
 • Мишел Миленов Ангелов
 • Елена Димитрова Даскалова – Радева
 • Яна Иванова Христова
 • Аделина Емилова Розова
 • Лилия Станчева Борисова
 • Юлия Милетиева Сапунджиева
 • Станимир Стефанов Илийков
 • Димитър Веселинов Табаков
 • Райна Стефанова Александрова
 • Васил Христов Бацев
 • Ивайло Маринов
 • Кристиан Желев

Сфери на дейност

E

Проучване, събиране и систематизиране на правна и икономическа информация. ретроспекция и нормативно решение.

E

Правни анализи, оценки и препоръки

E

Процесуално представителство

E

Заповедно производство

E

Нотариално производство

E

Управление на пасиви

E

Корпоративно преструктуриране и възстановяване

E

Сливания и придобивания – Due Diligence

E

Сливания и придобивания – Интеграция

E

Управление на риска от нелоялна конкуренция

E

Проучване, оценка и препоръки по дейности с висока степен на икономически риск

E

Финансови разследвания

Чуждестранни кореспонденти – Русия, Израел, Швейцария

Местни кореспонденти :

София, Пловдив, Бургас , Варна , Русе, Разград, Плевен, Ловеч, Благоевград, Враца, Видин.

Контакти

Свържете се с нас:

1 + 15 =

Aдвокатско дружество „Димитров & Пелов“

ул. „Алабин“ № 38, София 1000

тел: +359 2 437 25 05

тел: +359 2 437 25 06

e-mail: office@bulgarianlawyers.eu